Název projektu: Podpora rovných šancí žen v mikroregionu Netolicko

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003331

Období realizace:

Popis:

Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci cílové skupině žen ohrožených na trhu práce,
konkrétně ženám s dětmi mladšími 15let. Je tvořen vzájemně logicky provázaným systémem
motivačních, vzdělávacích a poradenských aktivit, směřujících k získání nebo doplnění sociálních a
profesních dovedností. Tím přispívá ke zvýšení uplatnitelnosti cílové skupiny na trhu práce a
vyrovnávání jejich šancí na pracovní a společenské postavení s muži. Do projektu bude zapojeno
celkem 36 žen na Netolicku.