Název projektu: Lepší život na Praze 5

Registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000197

Období realizace: 1.1.2017 - 31.12.2018


Popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu sociální soudržnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci a seniorů.
Cílem projektu je podpořit cílovou skupinu ve vyvíjení aktivit kulturního, sociální a pohybového charakteru a pracovat na odbourávání sociální separace obyvatel. Projekt nabízí možnost trávení volného času dětí a jejich rodičů, zabývá se prevencí sociálně patologických jevů, organizuje čas jinak neorganizované mládeže a zapojuje seniory zpět do dění místní komunity.
Projektem dojde k vytvoření komunitního centra "4 better live", což umožní navýšit kapacitu služeb pro cílovou skupinu a zároveň rozšiřujeme nabídku komunitních center o další kulturní, sociální a pohybové aktivity na Praze 5, vedoucí k dosažení společného cíle, kterým je posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci.
Vznikne nové prostředí pro setkávání osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a zrealizujeme aktivity podporující sociální soudržnost, sociální začleňování, prevenci sociálně patologických jevů, motivaci a zájem společnosti zapojit se do rozvoje místní komunity.

Aktivity pro cílové skupiny:

  • Filmový a fotografický kroužek
  • Vaření a pečení
  • Cvičení kojenců a batolat
  • Tvořivá dílna
  • Divadelní kroužek
  • Výuka anglického jazyka
  • Tanec
  • Přednášky, besedy, kulturní a vzdělávací akce
  • Cvičení jógy pro seniory


Během projektu obdrží bagatelní podporu min. 28 osob a dále bude podpořeno min. 255 účastníků.