4BL

Název projektu:  Podpora rovnosti žen a mužů v Jihočeském kraji

Číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011686

Období realizace: 1.11.2019 - 30.4.2022

Popis:

Projekt je zaměřen na odbourávání dlouhodobých genderových stereotypů na trhu práce v Jihočeském
kraji prostřednictvím provázaného mixu aktivit pro cílovou skupinu žen ohrožených na trhu práce a
zaměstnavatelů (vznik genderově senzitivní analýzy trhu práce, vzdělávací, poradenské a osvětové
aktivity, podpora flexibilních pracovních úvazků). Bude zapojeno minimálně 60 žen s malými dětmi a žen
starších 55 let. Budou podpořeny flexibilní pracovní úvazky.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.