4BL

Název projektu:  Podpora rovnosti žen a mužů v Jihočeském kraji

Číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011686

Období realizace: 1.11.2019 - 30.6.2022

Popis:

Projekt byl zaměřen na odbourávání dlouhodobých genderových stereotypů na trhu práce v Jihočeském
kraji prostřednictvím provázaného mixu aktivit pro cílovou skupinu žen ohrožených na trhu práce a
zaměstnavatelů (genderově senzitivní analýza trhu práce, vzdělávací, poradenské a osvětové
aktivity, podpora flexibilních pracovních úvazků). Do projektu bylo zapojeno 82  žen  (ženy s malými dětmi 
a dále ženy starší 55 let).  Kvalifikaci si zvýšilo 62 žen a pro 18 žen bylo zprostředkováno zaměstnání (flexibilní úvazky).

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.